Гэр байрын, гэр байра дулаасалгын болон зайн галай түлэбэринүүдэй зарим хубиие бусаадаг субсиди тухай


Түрүүшынхиеэ субсидидэ хандажа байһан зон элдэб дансагүй хандалга ябуулдаг болобо…Оросын Холбоото Уласай юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даалгабаряар гүрэн түрэ дотор зарим ниигэмэй түлэбэринүүдтэ хандалга хүнгэлэгдэбэ.  

Гэр байрын, гэр байра дулаасуулгын болон зайн галай түлэбэринүүдэй зарим хубиие бусаажа абадаг зоной субсиди 2020 оной дүрбэдугаар һарын1-һээ арбадугаар һарын 1-н болотор, зургаан һарын туршада, дахин хандалта үгыгөөр түлэгдэнэ. Удаань, түлэбэриин квитанци, чекнуудые ниигэмэй таһагуудта хандажа, үгэһэнэй удаа, субсидиин мүнгэн дахин тоологдожо, тобшологдохо.

Түрүүшынхиеэ субсидидэ хандажа байһан зондо элдэб данса, саарһа суглуулха хэрэг үгы болонхой. Ябажа байгаа жэлэй долоодугаар һарын 1-һээ эхилжэ, аймагай болон хотонуудай ниигэмые хамгаалгын таһагууд бүхы хэрэгтэй дансануудые хоорондоо мэдээсэл андалдадаг электронно аргаар налог татадаг албанһаа, Пенсиин жасаһаа, МВД-һээ, Росреестрһээ, ниигэмэй даатхалай жасаһаа абалсадаг болобо.

Буряад Уласта дахин хангалта үгыгөөр 12 мянга гаран гэр бүлэнүүдтэ субсиди томилогдоо, бүхыдөө улас дотор 28 мянга гаран айл бүлэ субсидиин түлэбэри абадаг гэжэ дуулганабди.

Субсидидэ хандахаа һанабал, аймагуудай болон хотонуудай МФЦ –дэ (многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг) али аймагуудай болон хотонуудай ниигэмые хамгаалгын таһагууд хандалга үгэгты https://egov-buryatia.ru/minsoc/about_authority/subordinate_organizations/podrazdeleniya-rgu-tsspn/index.php.

Өөрынгөө байрын дулаасалгын, зайн галай түлэбэринүүдэй бүрин тоо мэдэбэл, гэр бүлынгөө бүхы оросо налог татабаритай суг абаад, бүлынгөө субсиди эндэ дүтэрхы тооложо болоно http://subsid.minsoc-buryatia.ru/primer2.aspx 

Реквизиты


ФИО, должность руководителя:
Быкова Татьяна
Александровна, министр  

Почтовый адрес:
Гагарина ул., д. 10, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670034
 
Электронная почта:
E-mail:
mintr@mtsrrb.eastsib.ru
Телефоны справочных служб (в том числе по вопросам замещения вакантных должностей):
факс:
8(3012)462424
Официальный сайт:

http://egov-buryatia.ru/minsoc/

Время приема граждан:
Единый социальный телефон
8 (3012) 46-24-34 

Call-центр Управления социальной защиты по г. Улан-Удэ
8 (3012) 571-600, 573-900
понедельник-четверг: 
с 8.30 до 17.30 ч.
пятница: с 8.30 до 16.30 ч.  

ФИО и телефон руководителя подразделения, ответственного за прием обращений граждан:
Начальник отдела по работе с обращениями граждан и правового обеспечения - Бугаёва Надежда Сергеевна, тел. 8(3012)46-24-34.