СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин байдалда зорюулагдаһан хуралдаан Буряадай засагай газарта үнгэрѳѳ


Январиин 28-да Буряад Уласай газар дэбисхэрэй олониитын ѳѳhэдын хүтэлбэриин ажалай талаар хуралдаан бүхы аймагуудай түлѳѳлэгшэдые суглуулаа. COVID-19 үбшэнэй дэлгэржэ байха үедэ тус хэмжээ ябуулга онлайн аргаар үнгэрѳѳ.


Байгша ондо иимэ хэмжээ ябуулга түрүүшынхиеэ буряад хэлэн дээрэ эмхидхэгдэбэ. 
Баталагдаһан түсэбэй ёһоор түрүүшын хуралдаанда Хориин болон Сэлэнгын аймагуудай ТОС-ууд үнгэрһэн жэлэй дүнгүүд тухай элидхэлнүүдээ дурадхаба. Бүхыдѳѳ 100 гаран хабаадагшад агаарай долгиндо зүбшэн хэлсэбэ. 

Буряад Уласай ажаһуугшад ТОС-уудые байгуулжа, нютаг һууринуудайнгаа байдал һайжаруулна. Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряадай засагай талаһаа дэмжэгдэһэн энэ хэмжээ ябуулга аша үрэтэйгөө харуулаа гэжэ эдэбхитэн хэлээ. Хүдөөгэйхид өөһэдөө үхибүүдэй талмайхануудһаа эхилээд, һургуулинуудые, соелой байшангуудые шэнэлнэ.

- Нютагай дэбисхэрэй олониитын ѳѳһэдын хүтэлбэри гээшэмнай ехэ хүсэн. Үнгэрһэн жэлдэ аймагууд хоорондохи түрүүшын иимэ хуралдаанда Захааминай болон Хэжэнгын аймагуудай ТОС-уудтай уулзалга болоо.  Һүүлэй жэлнүүдтэ буряад хэлэмнай шахардуу байдалда ороод байна. Түрэлхи хэлэеэ һэргээхэ хэрэгтэ ТОС-уудай эдэбхитэй хабаадалга хэрэгтэй. Нютагтаа буряадаараа хѳѳрэлдэхын хажуугаар буряад хэлэн дээрэ элидхэл хэжэ, ондоо аймагуудай ТОС-уудтай дүй дүршэлѳѳрѳѳ хубаалдабал, ехэ аша үрэтэй байха гэжэ һанагдана, - гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай Засагай газарай захиргаанай түрүүлэгшэ Баир Цыренов тэмдэглээ. 

Хуралдаанай үедэ Хориин болон Сэлэнгын аймагуудай арбан эгээн эдэбхитэй ТОС-уудай түлѳѳлэгшэд ажал тухайгаа хѳѳрѳѳ. Жэшээлбэл, Сэлэнгын ТОС-уудай оролдолгоор багашуулда нааданай талмайханууд баригдаа, жэмэсэй фермэ, сэгээ үйлэдбэри түхеэрэгдээ, бүхэ барилдаанай ордон бии болоо, соелой байшан баригдаа.

Хориин аймагай ажаһуугшад баһа нэгэдэжэ, ажабайдалаа аятайханаар зохеожо байнхай. Тэдэ сугтаа арадай барилга һэргээжэ, үхибүүдтэ нааданай, тамирай талмайнуудые түхеэрнэ. Жэлэй туршада ТОС-ууд тамирай, соелой элдэб хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ, олон үхибүүдтэй бүлэнүүдтэ туhаламжа үзүүлнэ, Агууехэ Илалтын баатар сэрэгшэдтэ хүшѳѳнүүдые табина. Һүүлшын жэлнүүдтэ Хориин аймагай ТОС-ууд хониной нооhоор элдэб хубсаhанай зүйлнүүдые хэжэ эхилэнхэй. Анонсы

Контакты


Приемная Комитета по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: +7 (3012) 21-36-89
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: 8 (3012) 21-40-75;
Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
тел: 8 (3012) 21-33-15