Меры социальной поддержки военнослужащих и их семей

Хүндэтэ нютагаархид!Мүнөөдэр бидэ Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй 7-дохи Хуралай ажал эхилбэбди.

Энэ хадаа бүхы Оросой болон хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг буряад арадые нэгэдүүлхын тула ехэ удха шанартай ээлжээтэ алхам гээшэ. Буряад ороной ниислэл хотодо уласаймнай аймагуудай түлөөлэгшэдһөө гадна Монгол ба Хитад гүрэнүүдһээ, Үбэр Байгалай хизаарһаа, Эрхүү можоһоо, мүн Москва хотоһоо айлшад буугаа. Соёлоо, ёһо заншалаа, түүхэеэ һанажа, мэдэжэ ябаха гээшэ ехэ шухала. Юуб гэхэдэ, буряад арад нэгэ нютаг можодо, нэгэ гүрэндэ ажаһуудаг бэшэ ха юм даа.

Бидэ омогорхохо ёһотойбди. Буряад ороноймнай сэрэгшэд тусхай сэрэгэй ябуулгада Эхэ ороноо алдар солотойгоор, нэрэ хүндэтэйгөөр хамгаална. Манай артистнар бүхы гүрэнэйнгөө, мүн дэлхэйншье тайзанууд дээрэ суурхана. Үндэһэн эдеэ хоолнай бүхы гүрэнэймнай ажаһуугшадта һайн, амтатай, холисогүй сэбэр эдеэнэй дээжэ болонхой. Буряад ороноор аяншалха дуратай зон олошоржол байна. Тиин бидэ хүндэмүүшэ заншалаараа бүгэдыень баяртайгаар угтажа, соёлой, байгаалиин баялигуудтаяа хубаалдахаар бэлэмди.

Теэд бэрхэшээлнүүдшье бии ааб даа. Нэн түрүүн буряад хэлэ хүгжөөлгын шиидхэгдээгүй асуудал болоно. Тиимэһээл бидэ ВАРК шэнги эмхинүүдэй ниитын үүсхэлнүүдтэ туһалнабди. Мүнөөдэр Буряадай ниитэ зоной ажалай шухала шэглэлнүүд тодорхойлогдохо, манай соёл, буряад хэлэ шэнэ үндэртэ гаргалгада туһатай шиидхэбэринүүд абтаха гэжэ бата найданаб.

Үрэ дүнтэйгөөр, эбтэй эетэйгээр ажаллахыетнай хүсэнэб.


Конкурсы

Все конкурсы

Контакты


Приемная Комитета по информационной политике Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: +7 (3012) 21-36-89
Отдел по работе с обращениями граждан Администрации Главы РБ и Правительства РБ
тел: 8 (3012) 21-40-75;
        8 (3012) 21-28-27;
        8 (3012) 21-81-69;
        8 (3012) 21-60-09
Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия
тел: 8 (3012) 21-33-15